Przejdź do treści
Dołącz do nas 
Polski Związek Niewidomych
Okręg Kujawsko-Pomorski
25 maja 2019,
Grzegorza, Magdy, Marii Magdaleny
« wstecz
A+ | A- | reset   kontrast | wyłącz obrazki

Projekt „Samodzielnie w przyszłość” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Bydgoszcz dnia 26 styczeń 2017r.

Rozeznanie rynku - usługi usługi usługi usługi trenera pracy
 
Zamawiający:
Polski Związek Niewidomych Okręg Kujawsko – Pomorski
ul. Powstańców Wielkopolskich 33, 85 – 090 Bydgoszcz
 
Przedmiotem rozeznania rynku w projekcie „Samodzielnie w przyszłość” Nr RPKP.09.02.01-04-0005/16 realizowanym przez Zamawiającego jest świadczenie usług przez trenera pracy. 
Zakres usługi do wykonania: 
a) Schemat działania trenera pracy opierać się będzie o wytworzony produkt w ramach projektu innowacyjnego PFRON: „Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych” nr umowy UDA-POKL.01.03.06-00-071/12 z dnia 28.12.2012r.
b) Usługi trenera pracy świadczone będą 23 osobom niepełnosprawnym (ON) w stopniu umiarkowanym bądź znacznym lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi w średnim wymiarze 15h/os. w postaci spotkań indywidualnych i konsultacji (ok. 30% czasu) oraz indywidualnego wsparcia w miejscu stażu/pracy; Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenie liczby osób biorących udział w stażach.
c) Wsparcie indywidulane realizowane będzie po zdiagnozowaniu potrzeb w Indywidualnej Ścieżce Rozwoju i obejmuje:  
− Znalezienie podmiotu przyjmującego na staż, organizację staży dla uczestników projektu, pomoc przy uzyskiwaniu zatrudnienia i po nim, utrzymanie stałego kontaktu z ON i bezpośrednia pomoc w prawidłowym wykonywaniu obowiązków, motywowanie i aktywizacja ON,
− szkolenie załogi przedsiębiorstwa dotyczące współpracy z ON,  − stały kontakt z pracodawcą,
− działania interwencyjne (problemy z wykonywaniem obowiązków służbowych, wypadki przy pracy itp.,
− czuwanie nad bezpiecznym dojazdem do pracy i z powrotem,
− współpraca z doradcą zawodowym oraz innymi specjalistami udzielającymi wsparcia w projekcie oraz personelem zarządzającym projektem;  
d) nadzór nad dokumentacją stażową uczestników; Zadanie: Trener pracy 23 osoby x śr. 15h/os. w postaci spotkań indywidualnych i konsultacji (ok. 30% czasu) oraz indywidualnego wsparcia w miejscu stażu/pracy; Termin: luty 2017 – grudzień 2017 
   
Pełna treść 


 

Projekt „Samodzielnie w przyszłość” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Bydgoszcz dnia 30 wrzesień 2016r.

ZAPYTANIE CENOWE – rozeznanie rynku
Zamawiający:
Polski Związek Niewidomych Okręg Kujawsko – Pomorski
ul. Powstańców Wielkopolskich 33, 85 – 090 Bydgoszcz
 
W związku z realizacją projektu „Samodzielnie w przyszłość”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, zapraszamy Państwa do złożenia oferty cenowej w procedurze  rozeznania rynku.
Niniejsze zapytanie  uwzględnia Wytyczne z dnia    10.04.2015 r. w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 wydane przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju.

Opis przedmiotu wyceny:
1. Przedmiot wyceny obejmuje:
Część:
- Przygotowanie i podanie posiłków (obiad trzy daniowy ora ciepłe napoje bez ograniczeń) na warsztaty/ zajęcia dla osób niepełnosprawnych nie mniej niż 5 dni x 9-12 osób  
- Przygotowanie i podanie posiłków (obiad trzy daniowy oraz ciepłe napoje bez ograniczeń) na warsztaty/zajęcia/spotkania dla osób pełnosprawnych nie więcej niż 12 osób nie mniej niż 4 dni

2. Oferta dotyczy przygotowania i podania posiłków w następujących miejscowościach:
- Aleksandrów Kujawski
- Golub Dobrzyń
- Grudziądz
- Inowrocław
- Wąbrzeźno
- Włocławek
   
Pełna treść 


Projekt „Samodzielnie w przyszłość” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Bydgoszcz dnia 23 wrzesień 2016r.

Rozeznanie rynku – usługi z zakresu tyflotechniki i tyfloinformatyki

Zamawiający:
Polski Związek Niewidomych Okręg Kujawsko – Pomorski
ul. Powstańców Wielkopolskich 33, 85 – 090 Bydgoszcz

Przedmiotem rozeznania rynku w projekcie „Samodzielnie w przyszłość” Nr RPKP.09.02.01-04-0005/16 realizowanym przez Zamawiającego jest świadczenie usług z zakresu tyflotechniki i tyfloinformatyki. Informacje na temat zakresu usługi będącej przedmiotem rozeznania:
 

 Pełna treść 


 

Projekt „Samodzielnie w przyszłość” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Bydgoszcz dnia 5 wrzesień 2016r.

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

Polski Związek Niewidomych Okręg Kujawsko – Pomorski informuje, iż w prowadzonym zapytaniu ofertowym dotyczącym zapewnienia prowadzącego/-cych warsztaty w ramach projektu „Samodzielnie w przyszłość” nr RPKP.09.02.01-04-0005/16 z dnia 25 sierpień 2016 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Program Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014–2020, Priorytet IX, Działanie 9.2.Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne dokonał wyboru najkorzystniejszych ofert: 
 
Do realizacji usługi A:
Biuro Doradztwa Inwestycyjnego Europejczyk Jacek Leski
ul. Ks. A. Kordeckiego 12/2, 85 – 225 Bydgoszcz

Do realizacji usługi B i C:
Zofia Kęskrawiec,
ul. Brzozowa 23/1, 85 – 154 Bydgoszcz
 

 Pełna treść 


 

Projekt „Samodzielnie w przyszłość” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Bydgoszcz dnia 5 wrzesień 2016r.

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

Polski Związek Niewidomych Okręg Kujawsko – Pomorski informuje, iż w prowadzonym ZAPYTANIU OFERTOWYM NA WYBÓR ASYSTENTÓW/ASYSTENTEK OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH lub OPIEKUNÓW/OPIEKUNEK OSÓB ZALEŻNYCH  w ramach projektu „Samodzielnie w przyszłość” nr RPKP.09.02.01-04-0005/16 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Program Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014–2020, Priorytet IX, Działanie 9.2.Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne dokonał wyboru najkorzystniejszych ofert: 
Małkiewicz Jolanta
ul. Zbigniewskiej 9/32 87 – 800 Włocławek
Kaptajn Wiesław
ul. Stefana Żeromskiego 10/38, 87 – 400 Golub – Dobrzyń
Celebucka Jolanta
ul. Katarzyńska 6/3, 87 – 400 Golub – Dobrzyń
Kapuściński Jerzy
Pieńki Królewskie 10, 86 – 302 Grudziądz
Zawada Danuta
ul. Forteczna 21/2, 86 – 300 Grudziądz
Banasiak Wanda
ul. Listna 34, 87 – 700 Aleksandrów Kujawski
Walczak Maria
Hulanka 13, 87 – 865 Izbica Kujawska
Kapuścińska Maria
ul. Broniewskiego 26/52, 87 – 800 Włocławek

 Pełna treść 


 

Projekt „Samodzielnie w przyszłość” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Bydgoszcz dnia 1 wrzesień  2016r.

 ZAPYTANIE CENOWE – rozeznanie rynku 
Zamawiający:
Polski Związek Niewidomych Okręg Kujawsko – Pomorskiul. Powstańców Wielkopolskich 33, 85 – 090 Bydgoszcz

W związku z realizacją projektu „Samodzielnie w przyszłość”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, zapraszamy Państwa do złożenia oferty cenowej w procedurze  rozeznania rynku.
Niniejsze zapytanie  uwzględnia Wytyczne z dnia    10.04.2015 r. w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 wydane przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju.

Opis przedmiotu wyceny:
Rodzaj i przedmiot zamówienia zgodne ze Wspólnym Słownikiem zamówień CPV
70220000-9- Usługi wynajmu

1. Przedmiot wyceny obejmuje:
Część:
A) Wynajem pomieszczeń – zajęcia grupowe średnio 9-15 osób   nie mniej niż  średnio 100 godziny zajęć plus czas na przerwy i  czas na przygotowanie się do zajęć
B) Wynajem Sali na indywidualne zajęcia komputerowe
C) wynajem pomieszczeń - zajęcia indywidualne

 Pełna treść  


Projekt „Samodzielnie w przyszłość” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Bydgoszcz dnia 25 sierpień 2016r.

 ZAPYTANIE OFERTOWE 
dotyczące zapewnienia prowadzącego/-cych warsztaty w ramach projektu „Samodzielnie w przyszłość” 
nr RPKP.09.02.01-04-0005/16

 
1. Beneficjent (Zamawiający): Polski Związek Niewidomych Okręg Kujawsko - Pomorski
2. Okres realizacji projektu: 01.07.2016 – 31.12.2017
3. Tryb wyboru wykonawcy usługi: 
zasada konkurencyjności (powyżej 50 tys. zł netto) określona w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (wersja z dnia 10 kwietnia 2015 r.). 
4. Miejsce realizacji zamówienia: 
województwo kujawsko pomorskie – powiaty: aleksandrowski, golubsko – dobrzyński (z wyłączeniem: Kowalewo Pomorskie), inowrocławski, grudziądzki, miasto Grudziądz, włocławski, Miasto Włocławek, wąbrzeski. 
5. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
80570000-0 Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 
6. Finansowanie zamówienia
Zamówienie w ramach projektu „Samodzielnie w przyszłość” będzie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Program Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014–2020, Priorytet IX, Działanie 9.2.Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne.
7. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest realizacja (zapewnienie prowadzącego/-cych dot.cz. A lub poprowadzenie – dot. cz. B i C) warsztatów dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznych lub ich otoczenia;

 Pełna treść 


Projekt „Samodzielnie w przyszłość” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Bydgoszcz dnia 25 sierpień 2016r.

 ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYBÓR ASYSTENTÓW/ASYSTENTEK OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH lub OPIEKUNÓW/OPIEKUNEK OSÓB ZALEŻNYCH 
w ramach projektu „Samodzielnie w przyszłość” 
nr RPKP.09.02.01-04-0005/16

1. Beneficjent (Zamawiający): Polski Związek Niewidomych Okręg Kujawsko - Pomorski
2. Okres realizacji projektu: 01.07.2016 – 31.12.2017
3. Tryb wyboru wykonawcy usługi: 
zasada konkurencyjności (powyżej 50 tys. zł netto) określona w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (wersja z dnia 10 kwietnia 2015 r.). 
4. Miejsce realizacji zamówienia: 
województwo kujawsko pomorskie – powiaty: aleksandrowski, golubsko – dobrzyński (z wyłączeniem: Kowalewo Pomorskie), inowrocławski, grudziądzki, miasto Grudziądz, włocławski, Miasto Włocławek, wąbrzeski. 
5. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
85311200-4 – Usługi opieki społecznej dla osób niepełnosprawnych
85312100-0 – Usługi opieki dziennej
6. Finansowanie zamówienia
Zamówienie w ramach projektu „Samodzielnie w przyszłość” będzie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Program Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014–2020, Priorytet IX, Działanie 9.2.Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne.
7. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi wsparcia towarzyszącego:
1. asystenta/asystentki osób niepełnosprawnych (dalej AON)
lub
2. opiekuna/opiekunki osoby zależnej w trakcie udziału uczestnika/-czki w projekcie:

 Pełna treść 


Projekt „Samodzielnie w przyszłość” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Bydgoszcz dnia 25 sierpień 2016r.

 Rozeznanie rynku – usługi psychologa

Zamawiający:
Polski Związek Niewidomych Okręg Kujawsko – Pomorski
ul. Powstańców Wielkopolskich 33, 85 – 090 Bydgoszcz
 
Przedmiotem rozeznania rynku w projekcie „Samodzielnie w przyszłość” Nr RPKP.09.02.01-04-0005/16 realizowanym przez Zamawiającego jest świadczenie usług przez doradcę zawodowego oraz brokera edukacyjnego  ramach następujących zadań:
1. Badanie oczekiwań  osób niepełnosprawnych, predyspozycji społecznych i zawodowych, opis deficytów oraz wiedzy i umiejętności. Dobór form wsparcia ramach ścieżki reintegracji społecznej lub społeczno-zawodowej.  Badanie zakończone zostanie opracowaniem indywidualnej i kompleksowej ścieżki rozwoju.  
Zadanie: Indywidualna Ścieżka Rozwoju – usługa doradztwa zawodowego dla każdego uczestnika/-czki w wymiarze 2 spotkań (rozpoczynające i kończące – łącznie 3h=180minut), przerwy między spotkaniami 3-5 dni dla każdego uczestnika/-czki; We wsparciu  weźmie udział  65 uczestników/-czek. Termin: wrzesień – październik 2016
2. Określenie poziomu uzyskanej reintegracji społecznej przez uczestników od momentu rozpoczęcia udziału w projekcie na podstawie zgromadzonych danych, obserwacji własnej i innych specjalistów udzielających wsparcia oraz kontynuacja w postaci aktywizacji zawodowej uczestników. Broker edukacyjny udzieli pomocy w wyborze odpowiedniego kierunku szkolenia w  oparciu o testy predyspozycji zawodowych. Program usług: a)dostrzeżenie indywidualnych problemów ON dotyczących sytuacji życiowej, zdrowotnej, zawodowej i doświadczenia z przeszłości. b) projektowanie przyszłości ogólnożyciowej i zawodowej poprzez pomoc w  kształtowaniu cech i zdolności ułatwiających radzenie sobie w sytuacjach trudnych c) przygotowanie portfolio ON (doradca zawodowy) d) udzielanie pomocy zgodnej z potrzebami i oczekiwaniami zważywszy na ograniczenia osób niepełnosprawnych. Podział godzin pomiędzy specjalistami w oparciu o Indywidualną Ścieżkę Rozwoju.
Zadanie: Aktywizacja zawodowa – doradztwo zawodowe i edukacyjne: 65 osób x śr. 3h/os ( sesje 1-2h co 2-5 dni) Indywidualne spotkania 1 na 1 z doradcą zawodowym i/lub brokerem edukacyjnym; Podział godzin między specjalistami w oparciu o Indywidualną Ścieżkę Rozwoju; Termin: październik 2016 – marzec 2017
   
Pełna treść 


 

Projekt „Samodzielnie w przyszłość” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Bydgoszcz dnia 22 sierpień 2016r.

Rozeznanie rynku – usługi psychologa

Zamawiający:
Polski Związek Niewidomych Okręg Kujawsko – Pomorski
ul. Powstańców Wielkopolskich 33, 85 – 090 Bydgoszcz

 Przedmiotem rozeznania rynku w projekcie „Samodzielnie w przyszłość” Nr RPKP.09.02.01-04-0005/16 realizowanym przez Zamawiającego w ramach umowy o dofinansowanie nr UM_EF.433.1.029.2016 jest świadczenie usług przez psychologa lub terapeuty  w ramach następujących zadań:

1. Identyfikacja predyspozycji kandydatów na uczestników projektu tj. osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym bądź umiarkowanym (merytoryczna część procesu rekrutacji) i weryfikacja pod kątem możliwości skorzystania ze wsparcia przewidzianego w projekcie, określenie poziomu motywacji do reintegracji społeczno – zawodowej 

Zadanie: Preselekcja kandydatów w wymiarze średnio 1,5h /osoba; W preselekcji weźmie udział do 100 kandydatów. Termin: wrzesień 2016

2. Określenie profilu psychologicznego uczestnika, które zostanie wykorzystany przy doborze form wsparcia w ramach ścieżki reintegracji społecznej lub społeczno – zawodowej 

Zadanie: Indywidualna Ścieżka Rozwoju – udział psychologa w wymiarze 1 sesji trwającej 120 minut dla 1 uczestnika/-czki; We wsparciu weźmie udział 65 uczestników/-czek. Termin: wrzesień – październik 2016

3. Opracowanie programu i  na jego podstawie przeprowadzenie warsztatów interpersonalnych w połączeniu z możliwością konsultacji indywidualnych mających na celu wyłonienie spośród osób należących do najbliższego otoczenia uczestników projekty (najczęściej rodzin) tych osób, których postawa negatywnie wpływa na sytuację osób niepełnosprawnych. Warsztaty prowadzone będą jednocześnie przez dwóch specjalistów (możliwość obserwacji grupy). Rolą prowadzących jest ocena „gdzie jest problem” w relacjach między uczestnikami projektu i ich rodzinami. Tematyka zajęć: rozwój umiejętności związanych z budowaniem relacji, rozumienie zachowań własnych i innych, umiejętność wyrażania myśli i uczuć, umiejętność rozwiązywania konfliktów itp. 

Zadanie: Zajęcia interpersonalne – preselekcja otoczenia: ON i otoczenie; 12 grup ( śr. 10 – 12 osób) x 6 godzin; Ogółem udział do 130 osób;1 godzina = 60 minut; Termin: wrzesień – październik 2016

 

Pełna treść 


 

Polski Związek Niewidomych - Okręg Kujawsko-Pomorski © 2009 - PC-Expert