Przejdź do treści
Dołącz do nas 
Polski Związek Niewidomych
Okręg Kujawsko-Pomorski
21 kwietnia 2024,
Anzelma, Bartosza, Konrada
« wstecz
A+ | A- | reset   kontrast | wyłącz obrazki

 „CENTRUM REHABILITACJI NIEWIDOMYCH
I SŁABO WIDZĄCYCH”

Realizacja projektu od 1 kwietnia 2019 do 31 marca 2022 roku.
Projekt dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach konkursu 1/2018 pn. „Szansa-Rozwój-Niezależność”.

Projekt jest skierowany do 160 osób w tym 10 dzieci:

Wsparciem grupowym (z zakwaterowaniem) w każdym roku obejmiemy

  • 20 liderów
  • 16 os. rehabilitacja podstawowa.
  • 20 os. zajęcia tyfloinformatyczne
  • 16 os. technologie mobilne
  • 4 dzieci i 4 opiekunów - Komputer ułatwia edukację (tylko w ro-ku 2019)

Oferta projektu

Harmonogramy

Szczegółowa oferta projektu

W RAMACH PROJEKTU PROWADZIMY:

1. z zakresu rehabilitacji podstawowej

Zajęcia te mają na celu nauczenie bezwzrokowych sposobów wykonywania niezbędnych czynności dnia codziennego i sa-moobsługi z wykorzystaniem pomocy rehabilitacyjnych, ozna-kowania sprzętu gospodarstwa domowego oraz zapoznanie z zasadami posługiwania się białą laską i przemieszczania się z przewodnikiem.
Zajęcia uwzględniają zagadnienia dotyczące m.in.: sposobów radzenia sobie z pracami porządkowymi, robienia zakupów, samodzielnego przygotowywania posiłków, nakrywania stołu itp. Uczestnicy zajęć otrzymają pakiet rehabilitacyjny.

2. zajęcia tyfloinformatyczne (2 zjazdy po 5 dni)

Zajęcia te są przeznaczone są dla osób, które chcą nabyć umiejętności posługiwania się komputerem, podstawowym oraz specjalistycznym oprogramowaniem w stopniu pozwalającym na swobodną pracę przy komputerze w warunkach domowych.
Głównym celem jest przeszkolenie osób słabo widzących i niewidomych w zakresie obsługi komputera dostosowanego do ich potrzeb.

3. technologie mobilne - 4 grupy 4-osobowe, zajęcia pięciodniowe

Zajęcia mają na celu nabycie przez osoby z dysfunkcją wzroku umiejętności korzystania z urządzeń mobilnych takich jak Smartphone, Tablet czy też smartwatch. Zajęcia te przeznaczone są dla beneficjentów, którzy chcą korzystać z dostępu do informacji a także nauczyć posługiwać się sprzętem mobilnym przy wykonywaniu codziennych czynności. Każdy beneficjent chcący uczestniczyć w zajęciach musi posiadać jedno z urządzeń mobilnych a grupy będą ustalane na podstawie systemu operacyjnego znajdującego się na tych urządzeniach.

4. szkolenie 5-cio dniowe pn. Komputer ułatwia edu-kację dla dzieci w wieku szkolnym wraz z rodzicami

mają na celu nabycie umiejętności korzystania ze sprzętu komputerowego i specjalistycznych programów dostosowanych do potrzeb dzieci z dysfunkcją wzroku w zakresie ułatwienia edukacji. Celem zajęć jest wyposażenie opiekunów/rodziców dzieci w wiedzę i umiejętności z zakresu obsłu-gi tego sprzętu aby mogli wesprzeć swoje niepełnosprawne dzieci i poradzili sobie np.: z konfiguracją programów, dostosowywaniem czcionki i innych ustawień itp. Prosimy o zgła-szanie dzieci (z 1 opiekunem) posiadających sprzęt kompute-rowy.

5. Zdrowy Styl Życia

Celem spotkań jest promowanie zdrowego stylu życia w śro-dowisku osób z dysfunkcją wzroku, a zwłaszcza wśród osób chorujących na cukrzycę.
Spotkania odbywają się w trzecią środę miesiąca (od kwietnia do grudnia z przerwą w lipcu) o godz.11.00 w lo-kalu przy ul. Krasińskiego 3a w Bydgoszczy. Na spotkania zapraszamy niewidomych zainteresowanych edukacją zdro-wotną oraz członków ich rodzin.

6. Grupowe spotkania dla seniorów i samotnych

Podczas spotkań uczestnicy otrzymają informacje na temat oferowanych form rehabilitacji, programach celowych, nowym sprzęcie rehabilitacyjnym ułatwiających funkcjonowanie, oraz dowiedzą się w jaki sposób mogą atrakcyjnie spędzić czas wolny. Spotkania odbywają się raz w miesiącu, w niedzie-lę ok. godziny 15:15 od kwietnia do marca z przerwą wa-kacyjną.

7. Sekcja twórczej aktywności

Celem spotkań jest rozwijanie inwencji twórczej osób niewi-domych i słabo widzących, upowszechnianie aktywnych form rehabilitacji. Prowadzone będą raz w miesiącu (z przerwą w lipcu i sierpniu) zajęcia plastyczno-rękodzielnicze, mające na celu rozwijanie spostrzegawczości i uwagi.
Spotkania odbywają się raz w miesiącu, od kwietnia do marca z przerwą wakacyjną.

8. W zdrowym ciele zdrowy duch

Zajęcia usprawniające. Będą odbywały się co dwa tygodnie.
To innowacyjna forma wsparcia, o którą wzbogacamy ofertę naszej placówki. Celem tej formy wsparcia jest podniesienie sprawności fizycznej u przede wszystkim starszych osób nie-widomych i słabo widzących.

9. Kawiarenka podróżnika

Celem tej formy wsparcia jest umożliwienie osobom niewido-mym poznanie interesujących miejsc w Polsce i na świecie. Udział w spotkaniach ma na celu przedstawienie ciekawych zakątków, wyposażenie zainteresowanych w jak najwięcej in-formacji o danym miejscu. Na spotkania będą zapraszane osoby, które zechcą podzielić się swoją pasją i doświadcze-niem podróżniczym. Będzie można opowiedzieć o swoich po-dróżach, pokazać zdjęcia, pamiątki itp. Będą prezentowane filmy w dostępnej formie.
Spotkania odbywają się raz w miesiącu, od kwietnia do marca z przerwą wakacyjną.

INDYWIDUALNE FORMY REHABILITACJI

a) z zakresu rehabilitacji podstawowej obejmujące poznanie zasad i technik bezpiecznego poruszania się z białą laską, obsługi sprzętu rehabilitacyjnego codziennego użytku, podstaw pisma punktowego oraz doboru pomocy optycznych i nieoptycznych

b) konsultacje tyfloinformatyczne z zakresu korzy-stania ze sprzętu komputerowego oraz specjalistycznego oprogramowania dla osób niewidomych i słabo widzących. Zajęcia te mają na celu wzrost samodzielności w posługiwa-niu się sprzętem komputerowym z wykorzystaniem oprogra-mowania przystosowanym dla osób z dysfunkcją wzroku oraz podnoszenie umiejętności pozyskiwania informacji z sieci in-ternetowej.

c) rehabilitacja wzroku
Celem tej formy wsparcia jest dokonanie funkcjonalnej oceny widzenia, co pozwoli lepiej zrozumieć sytuację, potrzeby i możliwości edukacyjne i zawodowe osób słabo widzących. Korzystający z tej formy rehabilitacji uzyskają informację, w jaki sposób stymulować wzrok, aby był w pełni wykorzysty-wany, jakie oprzyrządowanie optyczne i nieoptyczne będzie pomocne w codziennym funkcjonowaniu.

d). Rozwijanie czytelnictwa osób niewidomych - prowa-dzenie biblioteki, wybór i nagrywanie książek mówionych oraz wypożyczanie odtwarzaczy.

PORADNICTWA I DORADZTWA REHABILITACYJNE

Celem tej formy wsparcia jest zwiększenie samodzielności oraz aktywności osób niewidomych i słabo widzących w życiu społecznym poprzez udzielanie poradnictwa i informacji w różnym zakresie:
• Poradnictwo rehabilitacyjne, socjalno-bytowe itp.
• wsparcie tyflopedagogiczne skierowane do ro-dziców niewidomych dzieci oraz młodzieży
• indywidualne wsparcie psychologiczne mające na celu doraźną pomoc osobom niewidomym i słabo widzącym w radzeniu sobie z trudnościami wynika-jącymi z niepełnosprawności, a także przezwycię-żenie oporów w rehabilitacji wynikających z niezro-zumienia potrzeb osób z dysfunkcją wzroku
• konsultacje prawne
Celem jest zapewnienie dostępu do bezpłatnej, fa-chowej pomocy prawnej. Zakres udzielanych porad będzie bardzo szeroki. Porady prawne udzielane są w każdy drugi wtorek miesiąca. Na spotkanie z prawnikiem należy zapisać się telefonicznie pod nr 52 341-32-81

Harmonogramy

Harmonogram 2019

Maj 2019
 

 

Polski Związek Niewidomych - Okręg Kujawsko-Pomorski © 2009 - PC-Expert