Przejdź do treści
Dołącz do nas 
Polski Związek Niewidomych
Okręg Kujawsko-Pomorski
29 maja 2024,
Marii Magdaleny, Teodozji, Maksyma
« wstecz
A+ | A- | reset   kontrast | wyłącz obrazki

 

 

„Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2023”


Polski Związek Niewidomych Okręg Kujawsko-Pomorski w
Bydgoszczy prowadzi nabór uczestników programu „Asystent
Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2023, którym
przyznana zostanie usługa asystenta. Celem programu jest zapewnienie dostępności usług
asystencji osobistej tj wsparcia w wykonywaniu czynności dnia codziennego oraz
funkcjonowania w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.
Szczegóły nt. programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2023 znajdują się
na stronie niepelnosprawni.gov.pl.

Nabór jest otwarty dla wszystkich niewidomych mieszkańców województwa kujawsko-
pomorskiego, spełniających kryteria programu tzn. posiadających znaczny stopień

niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne do w/w. Realizacja programu „Asystent
Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” - edycja 2023, jest finansowana ze środków Funduszu
Solidarnościowego - państwowego funduszu celowego. Usługi asystentów zostaną zapewnione
w przypadku podpisania umowy przez PZN Okręg Kujawsko-Pomorski i Ministerstwo Rodziny i
Polityki Społecznej ws. realizacji Programu.
Udział w programie „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2023 jest bezpłatny.
W ramach naboru do programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2023 do
objęcia usługą asystentów dostępnych jest:46 miejsc dla osób niewidomych, posiadających
orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, orzeczenie o znacznym stopniu
niepełnosprawności w tym z niepełnosprawnością sprzężoną , mających trudności z
komunikacją i mobilnością.
Świadczenie usługi asystenta odbywa się zgodnie z zapisami programu „Asystent Osobisty
Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2023 i w szczególności może polegać na pomocy asystenta
w:
1. wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu,
2. wsparcie w prowadzeniu gospodarstwa domowego,
3. wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez
uczestnika miejsca,
4. załatwianiu spraw urzędowych,korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino,
galerie sztuki, wystawy),

Uczestnikom programu przysługuje maks. 324 godz. usług asystenta na osobę.
2. Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć:
1. osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących
kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej[1]

, opiekun osoby starszej, opiekun
medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta;
2. osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w
udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie
zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu;
3. osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które
nie są członkami rodziny osoby niepełnosprawnej, pod warunkiem złożenia
przez osobę niepełnosprawną pisemnego oświadczenia, że wskazany przez nią
asystent jest przygotowany do realizacji wobec niej usług asystencji osobistej.
Na potrzeby realizacji Programu za członków rodziny uznać należy rodziców i
dzieci, rodzeństwo, wnuki, dziadków, teściów, macochę, ojczyma oraz inne
osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z uczestnikiem
Programu.

Zgłoszenia uczestnika należy dokonać na Karcie zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty
osoby niepełnosprawnej”– edycja 2023, stanowiącej załącznik Programu Ministerstwa Rodziny
i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2023. Do pobrania
poniżej....

Wypełnioną Kartę zgłoszenia do Programu wraz z kserokopią aktualnego orzeczenia o stopniu
niepełnosprawności albo orzeczenia równoważnego oraz dane uzupełniające asystenta ( w
załączeniu) należy złożyć w Biurze Okręgu Kujawsko-Pomorskiego Polskiego Związku
Niewidomych w Bydgoszczy ul. Powstańców Wlkp.33 w terminie do dnia 10.03.2022 r.
Przed złożeniem dokumentów prosimy o zapoznanie się z załączonym Regulaminem Projektu
oraz Klauzulą Informacyjną.
Realizacja programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2023 planowana
jest od początku kwietnia do końca grudnia 2023 r.
O kwalifikacji do uczestnictwa w Programie zdecyduje powołana komisja. Wnioski niekompletne
nie będą rozpatrywane. Zgłoszenie uczestnika nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do
uczestnictwa w Programie.
Osoby posiadające znaczny stopień niepełnosprawności z tytułu wzroku zainteresowane
możliwością skorzystania z usług asystenta oraz osoby zainteresowane świadczeniem usług
asystenta prosimy o kontakt telefoniczny w poniedziałki i wtorki w godzinach 9-14 z
koordynatorem projektu p. Urszulą Hanyżewską pod nr telefonu 52 341 32 81

 

Załączniki

Regulamin naboru

Karta Zgłoszenia

Klauzula informacyjna w ramach Programu

Karta zgłoszenia asystenta

 

Karta realizacji

Karta rozliczenia pojazdu

 

„Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnościami” – edycja 2023”


Polski Związek Niewidomych Okręg Kujawsko-Pomorski w Bydgoszczy od 1 kwietnia 2023 r. realizuje Program „Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnościami – edycja 2023” finansowany ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej – Fundusz Solidarnościowy.
Udział w programie „Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnościami– edycja 2023” jest bezpłatny.
Od początku trwania Programu usługą asystentów objęto 46 osób niewidomych, posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności w tym z niepełnosprawnością sprzężoną, mających trudności z komunikacją i mobilnością.
Świadczenie usługi asystenta odbywa się zgodnie z zapisami Programu „Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnościami ” – edycja 2023 .
Dzięki zwiększeniu puli środków przez „Ministerstwo” od lipca 2023 objęliśmy wsparciem usług asystenckich dodatkowe osoby spełniające kryteria Programu.
Obecnie w Programie objętych wsparciem jest 70 uczestników ( 47 kobiet i 23 mężczyzn), zamieszkujących na terenie 22 gmin naszego województwa. Są osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności z tytułu wzroku lub orzeczeniem równoważnym.

Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2023 realizowany jest od początku kwietnia do końca grudnia 2023 r.

Rekomendacja 1

 

Rekomendacja 2


 

Polski Związek Niewidomych - Okręg Kujawsko-Pomorski © 2009 - PC-Expert